Föreningens funktion

Text kommer snart..

 

Så här fungerar en ideell förening!

Vad är en ideell förening?
En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas av ett antal gemensamma idéer. Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka, dock måste en förening ha stadgar för att kunna betraktas som en juridisk person (som får teckna avtal).
Det finns en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd med två mycket centrala principer. Den första är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer, vilket innebär att årsmötet är det högst beslutande organet där styrelse, revisor och valberedning väljs. Den andra centrala principen är att föreningen ska vara öppen, vilket innebär att personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Stadgar
Stadgan är föreningens regelbok. I stadgan regleras allt från vad föreningen skall arbeta med till när årsmötet skall vara. Vid tveksamheter över hur någonting skall skötas i en förening ska man alltid se efter vad som står i stadgan.

Medlemmarna
Medlemmarna är föreningen och bestämmer vad föreningen skall göra. För att åstadkomma det man vill väljer medlemmarna en styrelse. En förutsättning för att en förening skall kunna bedriva en meningsfull och framåtgående verksamhet är att medlemmarna är införstådda med föreningens syfte och vill engagera sig i en gemensam strävan.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och årets viktigaste möte! Stadgan reglerar vad som skall avhandlas på mötet, när mötet skall hållas och hur mötet skall utlysas. Vid årsmötet väljs styrelse, revisorer och valberedning, det gångna verksamhetsåret redovisas och verksamhetsplanen för kommande år fastställs.
Extra årsmöte
Sammankallas av styrelsen vid behov (t ex om ny ordförande måste väljas), om revisor så önskar eller om ett (av stadgan reglerat) visst antal medlemmar så önskar.

Styrelse
Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och uppdraget består i att konkretisera och uppfylla de mål som medlemmarna har bestämt på årsmötet, samt att ha ansvar för föreningens ekonomi. Föreningens bästa måste alltid komma före styrelseledamotens eventuella egna agenda. Hela styrelsen ansvarar för alla beslut, den kan delegera arbetsuppgifter men aldrig ansvar.
Vem gör vad i en styrelse?
Ledamot
– En person som accepterat uppdraget att vara representant för en större grupp människor i en styrelse.
Ordförande – För klubbens talan och är firmatecknare tillsammans med kassören. Leder styrelsen och är huvudansvarig för styrelsens arbete. Sammankallar i samarbete med sekreteraren till medlemsmöten och årsmöte. Justerar styrelsens protokoll.
Vice ordförande - Vice ordförande tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice in och fullföljer uppdraget fram till extra eller ordinarie årsmöte.
Sekreterare – För protokoll vid klubbens sammanträden, ansvarar för att protokollen blir justerade, ansvarar för att protokollen delges, ansvarar för förvaring och arkivering av klubbens handlingar, sammankallar i samarbete med ordföranden till medlemsmöten och årsmöten samt förbereder dagordning.
Kassör – Förvaltar föreningens tillgångar för föreningens räkning och för föreningens räkenskaper, är firmatecknare tillsammans med ordförande, upprättar bokslut vid verksamhetsårets slut, avlägger ekonomisk rapport vid årsmötet, ansvarar för medlemsregister och inventarieförteckning, deklarerar, mottar avgifter och driver in fordringar.
Suppleant - en person som valts att vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie ledamot av en styrelse.

Revisor
Är i likhet med styrelsen förtroendevald på årsmötet. Uppdraget har en mandatperiod som sträcker sig över hela verksamhetsåret och består i att fortlöpande kontrollera styrelsens arbete för medlemmarnas räkning, samt att bistå med stöd och råd till styrelsen då styrelsen ber om det.
Kontrollfunktionen utgörs av bokföringsgranskning (sifferkontroll) och förvaltningsrevision (ta del av styrelsens protokoll och beslutsunderlag). Revisor närvarar inte på styrelsens möten annat än på förfrågan av styrelse i behov av råd eller på egen begäran om styrelsen behöver ”tas i örat”. Inga jävsförhållanden får finnas mellan styrelse och revisor.

Valberedning
Valberedningen är i likhet med styrelse och revisor förtroendevald på årsmötet och mandattiden utgörs av tiden mellan två möten. Valberedningen är helt fristående från styrelsen. Att arbeta i valberedningen ställer stora krav på den som accepterar utnämningen eftersom uppdraget förutsätter objektivitet och att föreningens bästa skall tillses. För att detta skall uppfyllas behöver personen vara väl insatt i föreningsarbete och föreningens stadga och verksamhet. Uppdraget består i att hålla ögonen öppna för lämpliga kandidater till de poster som skall väljas på årsmötet och att föreslå dessa kandidater på årsmötet. Inga jävsförhållanden får finnas mellan valberedning, styrelse och revisor.Vill du veta mer om hur en förening fungerar?
Lästips:
http://forening.se/

Föreningsteknik, SKK:
http://www.bokus.com/bok/9789163760181/foreningsteknik/