Årsmöte 2015-07-23

 

Välkomna till
American Bulldog Club Sweden’s årsmöte
 

  Tid: 19.00, 2015-07-23

  Plats: Tånga Hed Camping, Vårgårda

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande.

Frida Arnlund hälsar alla välkomna

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Sittande

§ 3 Val av 2 justeringsmän och till lika rösträknare.

Sofia Edlund och Caroline Gabrielsson

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadga enligt utlyst.

Ja

§ 5 Fastställande av dagordning.

Inga tillägg

§ 6 Ordförandes verksamhetsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret.

Vi har haft en Show och ett styrelsemöte IRL där alla styrelsemedlemmar medverkade. Dessutom har vi haft ett flertal styrelsemöten via skype/telefon.

Under året har styrelsen jobbat mycket på att få i ordning strukturen i klubben och delat upp uppgifter på alla styrelsemedlemmar.

§ 7 Revisorns/kassörens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret, samt fastställande av resultat- & balansräkning.

Wp tävlingen som vi hade året innan var väldigt rörig ekonomisk och vi gick minus ekonomiskt på den. I år gick vi in med 8000 plus på kontot och just nu är det mesta för showen betalt så vi ligger plus minus noll.

§ 8 Ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsemedlemmar.

Ansvarsfrihet för alla styrelsemedlemmar.

§ 9 Verksamhetsplan & budget för nästkommande verksamhetsår.

Vi ska ha en show och en tränings/lägerhelg.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift.

Behåller samma, 300 kr för helbetalande och 150 krför delbetalande medlem..

§ 11 Val av

a) Ordförande, 1 år. Frida Arnlund

b) vice ordförande, 2 år. Veronica Andersson

c) kassör, 1 år. Magnus Ljunggren

d) sekreterare, 1 år. Caroline Gabrielsson

e) ledamöter, 2 år: Martina Andersson och Sofia Edlund ledamöter
1 år: Andreas Rylander, Titti Hedlund och Andreas Karlefur

§ 12 Fråga om omedelbar justering av § 11.

Ingen justering

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 14 Mötets avslutning.

Frida Tackar alla för medverkan!

 

Ordförande                                                                      Sekreterare

_______________________                                        ____________________________

 

Protokolljusterare                                                          Protokolljusterare

_______________________                                       _____________________________

Välkomna till
American Bulldog Club Sweden’s årsmöte
 

  Tid: 19.00, 2015-07-23

  Plats: Tånga Hed Camping, Vårgårda

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande.

Frida Arnlund hälsar alla välkomna

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Sittande

§ 3 Val av 2 justeringsmän och till lika rösträknare.

Sofia Edlund och Caroline Gabrielsson

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadga enligt utlyst.

Ja

§ 5 Fastställande av dagordning.

Inga tillägg

§ 6 Ordförandes verksamhetsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret.

Vi har haft en Show och ett styrelsemöte IRL där alla styrelsemedlemmar medverkade. Dessutom har vi haft ett flertal styrelsemöten via skype/telefon.

Under året har styrelsen jobbat mycket på att få i ordning strukturen i klubben och delat upp uppgifter på alla styrelsemedlemmar.

 

§ 7 Revisorns/kassörens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret, samt fastställande av resultat- & balansräkning.

Wp tävlingen som vi hade året innan var väldigt rörig ekonomisk och vi gick minus ekonomiskt på den. I år gick vi in med 8000 plus på kontot och just nu är det mesta för showen betalt så vi ligger plus minus noll.

 

§ 8 Ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsemedlemmar.

Ansvarsfrihet för alla styrelsemedlemmar.

 

§ 9 Verksamhetsplan & budget för nästkommande verksamhetsår.

Vi ska ha en show och en tränings/lägerhelg.

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift.

Behåller samma 300 kr.

 

§ 11 Val av

a) Ordförande, 1 år. Frida Arnlund

b) vice ordförande, 2 år. Veronica Andersson

c) kassör, 1 år. Magnus Ljunggren

d) sekreterare, 1 år. Caroline Gabrielsson

e) ledamöter, 2 år: Martina Andersson och Sofia Edlund ledamöter
1 år: Andreas Rylander, Titti Hedlund och Andreas Karlefur

 

§ 12 Fråga om omedelbar justering av § 11.

Ingen justering

 

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

 

§ 14 Mötets avslutning.

Frida Tackar alla för medverkan!

 

Ordförande                                                                      Sekreterare

_______________________                                        ____________________________

 

Protokolljusterare                                                          Protokolljusterare

_______________________                                       _____________________________