Årsmöte 2016-08-26

Datum: Fredagen den 26 augusti 2016.
Tid: 20.30-21.30
Plats: Lektionssalen, Tånga Hed, Vårgårda.

 

Mötet öppnas

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Veronica Andersson valdes till mötesordförande, Frida Arnlund till mötessekreterare.


§2. Fastställande av röstlängd för mötet.

På mötet deltog 18 st medlemmar med rösträtt.


§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till justerare valdes Bea Scharin och Sofia Edlund

 

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Årsmötet fastställs vara korrekt utlyst.


§5. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkänns utan ändring eller tillägg.


§6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Ordföranden berättar kort om vad som gjorts sedan förra årsmötet:
ABCS Summershow 2015 genomfördes med positivt ekonomiskt resultat.
Våren 2016 planerades ett samlat mentalbeskrivningstillfälle (BPH) för Ambull, med ekonomiskt bidrag från klubben till föreningsmedlem. Detta arrangemang fick tyvärr ställas in pga för få anmälningar.
Sommaren 2016 arrangerades ABCS Working Weekend. Ett lyckat och trevligt arrangemang, kostnadsfritt inkl. middag för föreningens medlemmar.
ABCS Summershow 2016 genomförs som planerat samma helg som årsmötet.


§6b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Föreningens räkenskapsredovisning delades ut till medlemmarna på årsmötet. Föreningen har beviljats dispens från inkomstdeklaration av Skatteverket, denna dispans sträcker sig 5 år framåt i tiden.
Föreningen har haft en relativt stor ökning av medlemsantalet sedan förra årsmötet, från 21st till 33st.

 

§7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisorposten är vakant. Revisionsberättelse finns ej.


§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2015/01/01-2015/12/31.


§9. Fastställande av medlemsavgifter.

Ingen ändring. Medlemsavgift 300 kr per år, stödmedlem 150 kr per år.


§10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

- Förnyat försök med ett samlat BPH-beskrivningstillfälle för Ambull, gärna hösten 2016.
- Kontakt har tagits med Barbro Börjesson-gruppen i syfte att arrangera ett samlat mentaltest-tillfälle för Ambull våren 2017.
- Arrangera ytterligare Working Weekend/s, medlemsträffar.
- Arrangera Summershow 2017. Införa en arbetsgrupp för arrangerandet av showen (Showkomitté) med målsättningen att kunna få showen „större och ännu bättre“ samt avlasta styrelsen som fram till nu även haft detta uppdrag.


. §11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år.

Sittande ordförande Frida Arnlund väljs om. Frida tackar för förtroendet och utrycker en önskan om att se fler kandidater till posten vid nästa val om två år.


§12. Val av övriga styrelseledamöter (max 4 st) för en tid av två år

Årsmötet väljer Magnus Ljunggren, Bea Scharin, Andreas Åberg och Titti Hedlund till ledamöter.


§13. Val av revisorer.

Ingen kandidatur till posten. Posten är fortsatt vakant. Alla medlemmar har möjlighet kontrollera kassaboken, kontakta kassören.


§14. Val av valberedning

Till valberedning valdes Amandha Rosén och Cecilia Ericksson.


§15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
-Motion angående tillägg till stadgarna §4 Medlemskap antas med rösttalet 17 för, 1 emot.
-Motion angående tillägg samt ändring till stadgarna §16 Uteslutning antas med rösttalet 18 av 18 röster.
-Motion angående tillägg till stadgarna §15 Utträde antas med röstetalet 18 av 18 röster.
-Proposition angående stadgeändring §16 Styrelsen, antas med röstetalet 18 av 18 röster.
-Proposition angående ändring av §10 Årsmöte, avslås med röstetalet 4 för och 14 emot.
-Proposition angående rasklubb associerad till Svenska Hundklubben (SHK). Årsmötet beslutar, med röstetalet 15 för och 3 emot, att föreningen skall arbeta för ansluta ABCS till SHK.

 

§16. Övriga frågor.

Frågan om funktionsanalys av Amerikansk Bulldogg i vildsvinshägn tas upp mycket kort. Jimmy Pettersson har en kontakt som kan undersökas närmare.


Mötet avslutas

 

 

 Frida Arnlund
Sekreterare

 

Bea Scharin                                                                                                                                Sofia Edlund
Justerare                                                                                                                                         Justerare