Årsmöte 2017-09-23

Datum: Lördagen den 23 september 2017.
Tid: 17.00
Plats: Pingishallen, Tånga Hed, Vårgårda.

 

Mötets öppnande
Frida Arnlund föklarar mötet öppnat 17.30, efter lokalbyte från Resturangen till Pingishallen.

 

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Mötesordförande Veronica Andersson. Sekreterare Frida Arnlund.

 

§2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

10 st fullbetalande medlemmar närvarade.

 

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

Sofia Edlund och Bea Scharin.

 

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

Årsmötet fastställdes vara korrekt utlyst. Årsmötet utlystes med kallelse/dagordning den 13 augusti 2017 och annonserades första gången 28 juli.

 

§5. Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen godkänns utan ändring eller tillägg.

 

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

Avbrutet samarbete med ABKN rörande event med dubbelsaktionerad utställning och arbetsprov sommaren 2017. Tråkigt men lärorikt.
NWDA Klubbläger: två dagars träningsläger i bitarbete för medlemmar intresserade av att delta i NWDA arbetsprov sommaren 2017. Lägret var uppskattat av deltagarna och 3 av 5 deltog i arbetsprov.

Klubbläger i personsök: Genomfördes som träningsdag med helt färska till mycket rutinerade ekipage. Mycket uppskattad av deltagarna.
Klubbläger i personspår: inställt pga svalt intresse och endast en anmälan.
Klubbläger i lydnad: Tvådagars träningsläger. Mycket uppskattat av deltagarna!
Klubbläger i rallylydnad: blev inställt pga få anmälda deltagare. Relativt stort intresse för aktiviteten, men sannolikt fel tidpunkt i kalendern (midsommar).
MT hos Barbro Börjesson-gruppen, med förtur för ambull: Stor respons vid intresseundersökning, resultat 5 anmälda, 2 beskrivna.
BPH-dag för ambull: Stor respons vid intresseundersökning, inställt pga få anmälda.
Klubbmästerskap 2017: Uppskattat av deltagarna, om än lite tunnt startfält detta första år. Blir ett återkommande event.

 

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

Se Bilaga 1.

 

§7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 

Saknas då revisorsposten är vakant.

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

Ansvarsfrihet för perioden 2016/01/01-2016/12/31 beviljas.

 

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

 

Oförändrade avgifter för fullbetalande medlem (300 kr) och stödmedlem (150 kr).

Beslut om ny medlemsform: familjemedlemskap med avgift 500 kr. Familjemedlemmarna ska vara folkbokförda på samma adress, röstberättigande från och med 15 års ålder.

 

§10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av ev. budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

Ger upp om BPH efter 3 inställda försök med egen beskrivningsdag för ambull. Ger istället info om SHK Hundtest, Barbro Börjesson-gruppens MT och BPH via hemsidan.
Samtal mellan årsmötesdeltagarna om vad klubben skall hitta på 2018: Majoriteten av årsmötesdeltagarna var sugna på en Summershow 2018, dock under förutsättning att det finns ett större antal funktionärer för genomförande. Intresseavstämning bland medlemmarna på medlemssidan avgör.
Klubbläger/temamedlemsträffar är superskoj så dessa återkommer 2018.
Klubbmästerkap med årsmöte återkommer hösten 2018.

 

§11. Val av kassör i föreningen för en tid av två år.

 

Bea Scharin, nyval

 

§12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år

 

Veronica Andersson, omval

Sofia Edlund, omval

Mikael Sellgren, nyval

Andreas Karlefur, nyval

 

§13. Val av revisorer.

 

Vakant
Vakant

 

§14. Val av valberedning.

 

Martina Andersson, sammankallande.
Vakant

 

§15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Inga motioner har kommit in.

 

§16. Övriga frågor.

 

Inga övriga frågor

 

Avslutning av möte

Mötet avslutades kl18.20