Årsmöte 2013-01-05

Välkomna till
American Bulldog Club Sweden årsmöte 2013
 

  Tid: 14.00, 2013-01-05

  Plats: Stavby-Väsby 86, Alunda

Närvarande: Jill Persson, Kenny Englund, Martina Andersson, Frida Arnlund, Tomas Nordlund, Veronica Andersson.

 

§ 1 Årsmötets öppnande.
Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd.
Det beslutdes om 15 minuters röstlängd.

§ 3 Val av 2 justeringsmän, till lika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Att justera protokollet tillsammans med ordförande och tillika vara rösträknare valdes Martina Andersson och Frida Arnlund.

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansågs vara stadga enligt utlyst.

§ 5 Val av mötesordförande.
Veronica Andersson, som även satt som sekreterare.

§ 6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes och godkändes med följande justeringar.

§ 7 Ordförandes verksamhetsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det sist flutna året upplästes av Jill Persson och godkändes av mötet.

§ 8 Revisorns/kassörens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret, samt fastställande av resultat- & balansräkning.
Jill Perssons berättelse för det sist flutna året upplästes och godkändes av mötet.
Balans- och resultaträkning fastställdes.
Det underskott som klubben gick in med från år 2011 till år 2012, jobbades upp under året 2012. Klubben går in med ett överskott på 5207kr till 2013.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för arbetskommitténs ledamöter
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Verksamhetsplan & budget för nästkommande verksamhetsår, 2013.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift.
Medlemsavgiften för 2013 fastslogs till 300kr även detta år, samt 150kr för stödmedlemmar.

§ 12 Val av

              a) ordförande, 1 år.                      Jill Persson (omval)

              b) vice ordförande, 1 år.                Kenny Englund (nyval)

              c) kassör/revisor, 1 år.                 Alexander Olsson (omval)

              d) sekreterare, 1 år.                     Veronica Andersson (nyval)

              e) styrelseledamöter, 1 år.           Frida Arnlund (nyval)

                                                               Tamara Ranzau Faigh (nyval)

                                                               Tomas Nordlund (nyval)

                                                               Martina Andersson (nyval)

                                                               Marlene Pfister (nyval)

§ 13 Fråga om omedelbar justering av § 12.
Inga justeringar.

§ 14 Övriga ärenden

a) klubbens logga
Intresse finns i att skapa en ny klubblogga, innehållande både ett classic och ett standard porträtt. Marlene Pfister jobbar på förslag som kommer att läggas fram för styrelsen för godkänning.

b) val av web ansvarig
Magnus Ljunggren valdes som ansvarig för att upprätthålla, samt uppdatera hemsidan till klubben. Hemsidan kommer framöver även att byta webadress till americanbulldogclub.se

Val av ansvarig för klubbens forum omvaldes Jill Persson och i tillägg kommer Frida Arnlund in som nyvald.

c) val av innehåll på hemsidan till ABCS

·        Fastställande om en mer välkomnande första sida, med bilder på ambulls upptagna i diverse arbete.

·        Frida Arnlund ges fria händer till att definiera ”Om rasen”, en önskan lades fram om ett liknande upplägg som SKK, med ”en kort historia, användningsområden(idag), hälsa, egenskaper/mentalitet(även oönskade egenskaper), storlek och utseende, pälsvård, osv.”

·Veronica Andersson ges fria händer till att skriva stadgarden till klubben. Ett förslag kommer läggas fram till styrelsen.

·Fliken ”Forum” med fördelar till att bli medlem, samt fastställdes att forumet endast kommer att vara tillgängligt för klubbens medlemmar.

·En ”Grattis!” prestationsflik kommer att upprättas, där alla som deltar i tävlingar/utställning med sin ambull kommer att gratuleras.

·En informationsflik till ”Valpköpare” får Frida Arnlund fria händer till att upprätta. Här kommer även tips till nya valpen att finnas.

·Alla godkända avelshanar och avelstikar kommer att få en egen sida.

d) val av egen Mh-bana ansluten klubben

·Tomas Nordlund fortsätter att undersöka om bra mentalbeskrivare finns att tillgå. Sedan kommer en färdig MH-bana att lånas, med utbildade figuranter vid tillfället.

·Önskan om minst ett tillfälle per år och fler om intresset växer.

·Klubben skal ej tjäna någon form av vinst i arrangerandet av MH.

·Alternativet; en kombination med ett större evenemang i och med MH:t, lades även fram. Detta kan tex. bestå av ”prova-på-aktiviteter” för ambulls med ägare.

e) val av avels kriterier

·Hundarna ska vara HD/ED röntgade(A eller B och 0)

·Pennhip röntgen ska ligga under medialen(0,51).

·NCL fria

·Mentaltestade
Ett mentalbeskrivningsprotokoll gicks igenom och följande moment bedöms som oaccepterade beteenden;
1a) ruta 1 eller 2
1c) ruta 1
5b) ruta 5 (samt i kombination med 5c) ruta 1)
6d) ruta 5
7c) ruta 5
10) ruta 5

·Utställd minst en gång, utan diskvalifikation.

·Rekomendationer: rygg röntgen, ichthyosis test, OCD test, vara utan några allergier. Working titlar är till stor fördel.

f) show 2013, val av domare

·Fria händer ges till Jill Persson angående va av domare.

·Önskan från styrelsen om domare som ej vart i Norge eller Sverige tidigare. Samt en ”classic-domare” och en ”standard-domare”.

·Jill Persson får fria händer till val av pokaler/priser.

g) show 2013, val av working events

·Val av Wp/APA. Kenny Englund ges fria händer till val av domare.

·Tug of War, kommer att hålla som tidigare år.

·Sprinten kommer att delas upp i ”valp”(under 6 mån) samt ”vuxen”. Förhoppningarna ligger i att kunna få till 100 meter till vuxensprinten samt 50 meter till valp.

·I en diskussion om att utesluta ”hang-time” från showen, lades en ny gren fram; ”hadest pull” som går ut på att den hund, i förhållande till sin kroppsvikt, drar hårdast i egenvald leksak.

·Alla dessa grenar kommer att delas upp i viktklasserna ’under 30kg’ och ’över 30kg’. Det delas ut; 1:a placering, 2:a placering och 3:e placering inom varje gren, samt inom ’under 30kg’ och ’över 30kg’.
Den hund som har bäst placeringar totalt i 3 grenar vinner en ’over all working’-titel, en koras i ’under 30kg’ och en i ’över 30kg’.

·”Fun eventet”; ’drivest puppy”(under 1år) kommer att hållas även i år.

·I tillägg kommer Showets bulldog att väljas av de som är på plats, samt får domarna välja var sin hund från showen som sin favorit.

h) show 2013, val av div organisationer

·Per dags dato håller det med ABNA. Dels på grund av kostader och dels på grund av att det finns för få intresserade till att hålla ett GDT3 m.m. Dock finns förhoppningarna till att kunna hålla evenemanget i framtidet, alternativt att hålla en dubbelsanktionerad show.

i) show 2013, arbetsfördelning

·Jill Persson skriver en lista  på vart det kommer att behövas folk under showen och därefter anmäler frivilliga sitt intresse till att ställa upp.

·Beslutet togs att inte ha någon ”kiosk” under showen 2013, all matförsäljning överlåtes till hotellet.  Endast lotter och klubbkläder kommer at vara till salu på plats från klubbens sida.

§ 15 Mötets avslutning.
Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.