Årsmöte 2014-08-08

Hjärtligt välkomna på årsmöte 2014

Tid: 21.00 8/8 2014

Plats: Tånga hed camping, Vårgårda

Närvarande: Jill Persson, Frida Arnlund, Kenny Englund, Tomas Nordlund, Veronica Andersson, Martina Andersson, Andreas Karlefur, Veronica Rylander, Andreas Rylander, Sofia Edlund, Caroline Gabrielsson

 

§ 1 Årsmötets öppnande.
Jill hälsade alla välkomna!

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötet valde Frida Arnlund som ordförande och Veronica Andersson som sekreterare.

§ 3 Val av 2 justeringsmän och till lika rösträknare.
Martina Andersson och Tomas Nordlund.

§ 4 Fråga om årsmötet blivit stadga enligt utlyst.
Mötet har blivit utlyst enligt stadga.

§ 5 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 6 Ordförandes verksamhetsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret.
Jill berättade om showen 2013 där vi hade mellan 42 och 45 deltagare. Showen i sig gick någon tusenlapp i överskott. Klubben höll en Wp-tävling i maj med ca 14 deltagare. Dagen resulterade i en veterinärsräkning på lite drygt 13 000 kr. Hela tävlingen gick ca 13 000kr i back, av detta lärde sig klubben att göra en kalkyl innan man anordnar tävling.

§ 7 Revisorns/kassörens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret, samt fastställande av resultat- & balansräkning.
Se föregående paragraf. Klubben gick in med 3 213 kr på konto från år 2013 till år 2014.

§ 8 Verksamhetsplan & budget för nästkommande verksamhetsår.
Frida presenterar klubbens vision om att anordna en ännu bättre show år 2015, men mycket fina priser. Om klubben väljer att anordna Wp-tävling, så ska den garanterat kunna gå i plus. En eller två aktivitets-/träningshelg ska anordnas. Det viktiga är att klubben ska få in pengar att kunna lägga på arrangemang och klubbmedlemmar.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift.
Samma som tidigare år, 300 kr för fullvärdigt medlemskap och 150 kr för familjemedlem.

§ 10 Val av styrelse

a) ordförande, 1 år.
Frida Arnlund (nyval)

b) vice ordförande, 1 år.
Veronica Andersson (nyval)

c) kassör, 1 år.
Magnus Ljunggren (nyval)

d) sekreterare, 1 år.
Martina Andersson (nyval)

e) ledamöter, 1 år.
Kenny Englund (nyval)
Sofia Edlund (nyval)
Andreas Rylander (nyval)

f) Suppleanter, 1 år
Veronica Rylander (nyval)
Caroline Gabrielsson (nyval)

§ 11 Fråga om omedelbar justering av § 10.
Ingen justering.

§ 12 Övriga ärenden
För nya styrelsen att ta upp en stadgeändring om val på ordförande och kassör på två år, till exempel.

§ 13 Mötets avslutning.
Frida tackade för allas närvaro och önskar den nya styrelsen lycka till!